En |Bg | Ru
arrow_up

Услуги

Фирма "Оценител" ЕООД изпълнява с високо качество и в кратки срокове:

Качеството на услугите, предлагани от фирма "Оценител" ЕООД, сe основава на:


Фирма "Оценител" ЕООД изпълнява:

 • Оценки на хотели, търговски центрове и сгради
 • Оценки на обекти и сгради със специфично предназначение (кина, болници, бензиностанции, газ-станции, бетонови възли, МВЕЦ и др.)
 • Оценки на сгради с определяне на степен на завършеност
 • Оценки на комплекси и отделни жилищни сгради
 • Оценки на промишлени, складови сгради, заводи и цехове
 • Оценки на етажна собственост – апартаменти
 • Оценки на бизнес обекти – офис, магазин
 • Оценки на къщи (с дворно място, с идеални части от поземлен имот и др.)
 • Оценки на поземлени имоти
 • Оценки на активи на цяло предприятие
 • Актуализация на оценки
 • Консултации и становища

Най-често използвани методи за оценка:

 • Метод на вещната стойност
 • Метод на пазарните аналози
 • Приходен метод
 • Остатъчен метод
 • Други – в зависимост от вида на оценявания обект

Експертна независима оценка на недвижим имот е необходима:

 • при покупка или продажба на имот
 • при делба
 • за ипотека на недвижим имот
 • за застрахователни цели
 • при площообразуване
 • за оценка на активи за счетоводни цели
 • за определяне на инвестиционна стойност
 • при разрешаване на имуществени спорове
 • при разделяне, наследство или дарение
 • за наем или аренда
 • при различни имуществени права - право на преминаване, право на ползване, право на надстрояване, право на строеж
 • при определяне начална тръжна или конкурсна цена
 • при апортни вноски
 • при ликвидация
 • при прехвърляне на дялове и акции


Фирмата има богат опит в извършването на технически, инвестиционен контрол на големи търговски и промишлени обекти, както и на инфраструктурни обекти (жп линии, пътища, съоръжения и др.).

 • технически доклади
 • определяне степен на завършеност
 • инвеститорски контрол

 • изготвяне на таблици за площообразуване
 • разпределение на идеални части
 • проверка на КСС
 • изготвяне на конструктивни становища
 • изготвяне на указания за последващи стъпки в строителния процес и др.